Podmínky použití webu kalendar.cestadomu.cz

Tyto Podmínky užívání fundraisingového nástroje kalendar.cestadomu.cz – dále jako „Podmínky“ upravují vztahy při poskytování, shromažďování a administraci finančních příspěvků mezi provozovatelem fundraisingového nástroje, kterým je Cesta domů, z.ú. IČO: 265 28 843, se sídlem: Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00 Praha 4 – dále jako „Cesta domů“ a poskytovatelem finančního příspěvku – dále jako „Dárce“.

I. Úvodní ustanovení

Cesta domů je nezisková organizace, která prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým.
Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které směřují ke zlepšení péče o umírající. Nabízí vzdělávací aktivity, provozuje webové portály, nakladatelství a specializovanou knihovnu.

V rámci naplňování shora uvedeného poslání Cesta domů provozuje fundraisingový nástroj kalendar.cestadomu.cz, jehož prostřednictvím umožňuje Dárcům poskytovat Cestě domů dary ve formě finančních příspěvků. Cesta domů není podnikatelem dle § 420 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)..

Dárce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Cestou domů řídí, pokud není sjednáno nebo pokud platné kogentní právní normy nestanoví jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

II. Důvěrnost, ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je Cesta domů, z.ú. Informace o zpracování osobních údajů najdete na této stránce.

III. Způsoby poskytování příspěvků a nakládání s nimi

Poskytování příspěvků

Příspěvky jsou poskytovány Dárcem Cestě domů prostřednictvím nástroje kalendar.cestadomu.cz prostřednictvím finančního daru, tedy připsáním na příslušný bankovní účet za zde stanovených podmínek dochází k uzavření darovací smlouvy (§ 2055 a násl. občanského zákoníku), jejímž obsahem je darování finančního příspěvku Dárcem a přijetí tohoto příspěvku ze strany Cesty domů, přičemž součástí této smlouvy se stávají tyto Podmínky.

Poskytnutím příspěvku Dárce zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo finanční příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím příspěvku zároveň Dárce deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Dárce si je vědom, že mu poskytnutím příspěvku nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů tvořících právo duševního či průmyslového vlastnictví Cesty domů.

Příspěvky mohou být Dárci poskytovány některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci fundraisingového nástroje, jedná se zejména o:

  1. platbu převodem na účet Cesty domů,
  2. platbu platební kartou on-line pomocí nástroje GoPay,
  3. platbu zrychleným bankovním převodem pomocí nástroje GoPay.


Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého finančního daru si Dárce může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“.

Pokud Dárce zažádá o vystavení potvrzení o daru, zašle mu ho Cesta domů automaticky na začátku následujícího kalendářního roku.

Formulář k vytvoření potvrzení o daru

IV. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách kalendar.cestadomu.cz/podminky. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 11. 6. 2015.
Cesta domů je oprávněna tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na internetových stránkách kalendar.cestadomu.cz, pokud není ze strany Cesty domů stanoveno jinak.